ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල 5 වෙනිදා - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල 5 වෙනිදා

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ඔක්තෝබර් මස 5 වෙනිදා නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මෙවර අයදුම්කරුවන් තුන් ලක්ෂ 55,326 දෙනෙකු පෙනී සිටි අතර,
දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 3050 කදී විභාගය පැවැත් විය.