මැතිවරණ කොමිසමෙන් නිවේදනයක් - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

මැතිවරණ කොමිසමෙන් නිවේදනයක්

තාවකාලික ඡන්ද හිමි නාමලේඛනවල තම ඇතුළත්ව තිබේදැයි තහවුරු කර ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිසම ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ඡන්ද හිමි නාමලේඛන දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල, ප්‍රාදේශිය ලේකම්, පළාත් පාලන ආයතන සහ ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලවල ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

මේඅතර මැතිවරණ කොමිසම් සභාවේ
www.elections.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ද නාමලේඛනයේ නම ඇතුළත් තිබේදැයි පරික්ෂා කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන කරයි.