සෞඛ්‍ය හා නිවාස අමාත්‍යංශවල වැයශීර්ෂ අද විවාදයට

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2018 විවාදයේ දහනවවැනි වෙන් කළ දිනය (04) අදයි.

 විවාදය පැවැත්වෙන අද අමාත්‍යාංශ දෙකක් යටතේ වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

ඒ අනුව,සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ නිවාස හා
ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය විවාදයට ගැනේ.Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement